Integritetspolicy GDPR

Integritetspolicy GDPR

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Unitedstäd Service AB används endast
för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter
inom Unitedstäd Service AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. 

Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy är generell och gäller
även för våra digitala kanaler, t.ex. webbplats och sociala medier.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.
Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas
som personuppgifter. IP-adresser, tävlingsbidrag och gjorda val utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som
vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller
ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller
ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller
tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller
förstöring.

Vilka personuppgifter kan komma att samlas in?

När du besöker våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig. Dessa
uppgifter kan till exempel utgöras av namn, adress, personnummer, postadress, e-postadress,
telefonnummer, andra identifikationsuppgifter, information om vilka av Unitedstäd Service
AB tjänster du är intresserad eller platsinformation. Även bilder eller andra filer som du väljer
att skicka via e-post eller genom ett formulär är personuppgifter.

Vidare kan Unitedstäd Service AB komma att samla in tekniska data, det kan handla om IP-
adress, enhets-ID, typ av webbläsare eller cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri
sker exempelvis genom att du besöker vår hemsida, anger dina personuppgifter i formulär, att
du kommunicerar med Unitedstäd Service AB i sociala medier, skickar ett mejl eller anmäler
ditt intresse för att köpa en tjänst, gör en arbetsansökan till oss, deltar i en tävling eller
liknande.

Unitedstäd Service AB har, liksom i stort sett alla kommersiella aktörer, placerat så kallade
”cookies” på vår hemsida. Genom dessa cookies kan vi komma att samla in uppgifter om hur
du använder vår hemsida. Denna data utgör en statistisk grund som vi använder för att
förbättra upplevelsen av, och informationen på, vår hemsida.
Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier kan vi komma
att ta emot information rörande din profil på den tredjepartsplattform du valt att använda för
att kontakta oss (t.ex. Facebook, Instagram eller Linked-In).

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att
uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.
Unitedstäd Service AB tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantör
använder uppgifterna i andra syften än de som Unitedstäd Service AB definierat.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala
kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Unitedstäd Service AB, eller våra
respektive underbiträden, för följande ändamål:

1. För att vi ska kunna kontakta dig, kommunicera med dig och tillhandahålla de tjänster
du beställt.

2. För att kommunicera och administrera information och marknadsföringsaktiviteter
som nyhetsbrev, tävlingar, erbjudanden med mera.

3. För marknadsföringsändamål, marknadsföring via post, e-post, telefonsamtal,
sms/mms, sociala medier. Du kan välja bort utskick via mejl eller sms genom länk i
varje separat utskick.

4. För att analysera och förstå vad du som besökare är intresserad av för information och
tjänst. Data kan behandlas genom geografisk, demografisk eller plattformsteknisk
filtrering, i syfte att kunna bygga en plattform som tillhandahåller den information du
som besökare vill ha.

5. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler.

6. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och tekniska
plattformar.

7. Om du ansökt till en tjänst hos Unitedstäd Service AB gör vi en bakgrundskontroll
innan anställning.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen


Vi behandlar personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden mot kund
eller medarbetare, eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina
personuppgifter, till exempel ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra
digitala kanaler. Vi inhämtar ditt samtycke om att spara personuppgifter genom att du aktivt
får klicka i en ruta när du gör din intresseanmälan.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter


Unitedstäd Service AB kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra
uppgifter för bolagets räkning, till exempel för att göra kundnöjdhetsundersökningar,
tillhandahålla IT-tjänster, hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistiskt underlag.
Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Unitedstäd Service AB samarbetspartners, både
inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till vissa personuppgifter. Vi säkerställer att
de bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning har en hög skyddsnivå för dina
personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda
skyddsåtgärder.
Unitedstäd Service AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis
eller annan myndighet, om det rör utredning av brott, eller om vi av någon annan anledning är
skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller information som Unitedstäd Service AB behandlar om dig inom
ramen för våra digitala kanaler. Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa
webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern
webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och
information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie, eller ”kaka”, är en liten textfil som skickas
och läses av besökarens webbläsare. Informationen kan bland annat innehålla information om
hur man har använt hemsidan och vilken typ av webbläsare som använts. Dessa cookies kan
vi komma att använda för att exempelvis få fram statistik kring hur våra flöden ser ut, vilka
sidor du som besökare är intresserad av och göra det enklare att navigera. Vi använder också
cookies för att bevara en användares tillstånd på vår hemsida.

Unitedstäd Service AB kan använda sig av tredjepartcookies som Google Analytics för att
analysera hemsidetrafik, vi använder även Facebooks pixel för att mäta och analysera trafik,
samt presentera relevant information för dig som användare.
Om du inte vill ta emot cookies kan du stänga av detta i din webbläsare. Då finns dock risk
för att hemsidan inte fungerar korrekt.

Rätt till information, feedback och att inge klagomål

Har du synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss
genom den mailadress som finns angiven i nästa stycke.


Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga
personuppgifter rättade samt/eller att Unitedstäd Service AB ska sluta behandla samt radera
dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till
dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i
sådant fall Unitedstäd Service AB på: 

Ändring av denna integritetspolicy


Unitedstäd Service AB kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste
versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.


Unitedstäd Service AB
Vallmogatan 4
242 34 Hörby